ติดต่อสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

เลขที่  ๕๑/๑๑๙  หมู่ที่  ๙  
หมู่บ้านพฤกษา ๑๗
ถ.ลำลูกกา คลอง ๓  ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๕๑

โทร. ๐๒-๑๕๒-๘๕๖๘  

โทรสาร. ๐๒-๑๕๒-๘๕๖๙

อีเมลล์  : antiair_ 9@hotmail.com
          : thaisgwa@gmail.com