เกี่ยวกับเรา สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน        STOP GLOBAL WARMING ASSOCIATION

พวกเราก่อตั้งกันขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ จากการรวมตัวกันของนักกฎหมาย นักพัฒนาอิสระ นักวิชาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญหลัก ๒ ประการ คือ
 
๑.จะช่วยกันรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกในการลดปัญหาให้น้อยลง ด้วยการจัดรณรงค์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จัดเวทีสัมมนาวิพากษ์โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและกฎหมาย ผ่านบทความ เอกสารวิชาการ และตำราต่าง ๆ 

๒.จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการหยุดยั้งผู้ที่ก่อปัญหาที่ทำให้โลกร้อน ทั้งจากนโยบายของรัฐ และผู้ประกอบการเอกชน ทั้งปวง ด้วยการเป็นตัวแทนผู้ที่เดือดร้อนและเสียหาย ในการยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อยับยั้ง ระงับหรือเพิกถอน และหรือขอให้ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ผู้ละเมิดเยียวยาความเดือดร้อนและเสียหายให้แก่ชาวบ้าน หรือผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรม